Kurz soukromého práva online

Kurz si klade za cíl představit souhrnně soukromé právo jako součást právního řádu upravujícího vzájemná práva a povinnosti osob.

Pozornost bude věnována praktickým dopadům jeho vymezení a vysvětlení významu jeho základních zásad, fungování a ochraně vlastních práv. Postupně budou představena témata osob soukromého práva, rodinného a dědického práva a oblast práva závazkového – smluvního s důrazem na uplatňování práv ve spotřebitelských vztazích. Kurz obsáhne také oblast pracovního práva s důrazem na odlišnosti, které s sebou nese výkon práce v různých režimech. Vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP.

V rámci každé části je kladen důraz nejen na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou v současné podobě výuky, tj. výuky on-line formou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie.

Kurzy Soukromé právo a Veřejné právo lze taktéž zapsat společně jako jeden dlouhý kurz Základy práva, který se však bude konat ve dvou (výše uvedených) termínech. Cena dlouhého kurzu činí 990 Kč.