Zdravíme vás všechny,

společně s jarem, které (alespoň na nějakou dobu) panuje venku, posíláme i nabídku zbrusu nových seminářů, které pro vás Street Law tým přichystal. Při jejich plánování jsme vycházeli ze znalosti toho, co často ve školách chybí. Protože víme, jak důležité je učit v prostředí, kde máte na svoji náročnou práci dobré podmínky, zařadili jsme tři semináře věnované školskému právu a pracovněprávním podmínkám ve školství. Další semináře se týkají nesnadných, ale pro výuku důležitých témat – exekucím, oddlužení, autorskému a spotřebitelskému právu a Evropské unii.

Informace o seminářích i jejich termínech najdete na této stránce – nejprve jejich přehled, pak podrobnější popis.

Stále je možné se přihlásit, a to skrze tento odkaz. Semináře jsou zdarma.

Pokud vyplníte přihlášku, počítejte prosím s tím, že jste závazně přihlášení. My s vámi počítat budeme a napíšeme vám až týden před konáním semináře mail, ve kterém vám oznámíme místnost, ve které seminář proběhne.

S přáním krásného jara se na viděnou těší

Michal Urban a celý projektový tým


Přehled nabízených seminářů:

1)        Jak na exekuce? Jak probíhá exekuční řízení a jak se mu lze bránit? (Adéla Marešová) – pondělí 11. března 2019 9:00–10,30

2) Osobní bankrot? Jak se řeší dluhy oddlužením. (Adéla Marešová) – úterý 19. března 2019 9:00–10,30

3) Právo ve škole – pracovní právo. Co si ke mne může škola dovolit a co já k ní? (Mgr. Jan Kaczor) – změněný termín – středa 10. dubna 2019 16:00–18:00

4)        Právo ve škole – veřejnoprávní část. Škola a školský zákon. (Mgr. Jan Kaczor) – úterý 26. března 2019 16:00–18:00

5) Autorské právo (Robert Kerndl) – úterý 2. dubna 2019 9:00–10:30

6) Ochrana spotřebitele v praxi, aneb jak se nespálit (Mgr. Martina Novotná) – čtvrtek 11. dubna 2019 16:00–18:00

7) Právo ve škole – bezpečnost a odpovědnost. Za co já a má škola můžeme, a za co už ne? (Mgr. Jan Kaczor) – středa 17. dubna 2019 16:00–18:00

8)        Chci lépe rozumět Evropské unii. Čím se zabývá a proč? (Věnek Bonuš) – pondělí 29. dubna 2019 16:00–17:30

9)        Jak si ušetřit mnoho starostí? Souhrn hlavních ponaučení z toho, proč se lidé dostávají k soudu a ztrácejí kontrolu nad svými životy. (Mgr. Tereza Pirklová) – úterý 7. května 2019 16:00–18:00

 

Nabízené semináře – podrobnější popis:

 1)        Jak na exekuce? Jak probíhá exekuční řízení a jak se mu lze bránit? (Adéla Marešová)

Termín konání: pondělí 11. března 2019 9:00–10,30, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: S exekucemi se – bohužel – za svůj život potkává stále větší procento lidí v České republice. Cílem tohoto semináře je tento velmi důležitý fenomén současnosti podrobně pochopit. Seminář proto nabídne účastníkům ucelený přehled pojmů, které se exekučního řízení týkají, představí jim fáze exekučního řízení, způsoby jeho průběhu a různé osoby, které v exekučním řízení vystupují, jako např. soudní exekutor či oprávněný. Součástí bude také krátké zastavení u toho, co exekuci předchází a jak se v ní dlužník ocitne. V semináři se účastníci dozví, jakou právní úpravou se exekuce řídí, jaká jsou práva dlužníka v exekučním řízení a jak se proti exekuci bránit. Účastníkům budou poskytnuty materiály a aktivity, které mohou použít ve svých vlastních hodinách, přičemž některé z aktivit si sami vyzkoušejí.

O lektorovi: Adéla Marešová je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty UK. Ve své praxi se věnuje zejména trestnímu právu a v současnosti působí jako stážistka na Ústavním soudu ČR. V rámci projektu Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost je lektorkou kurzu Veřejné právo, kde se zabývá problematikou trestního a přestupkového práva, a kurzu Lidská práva, ve kterém učí blok týkající se svobody projevu a politického smýšlení.

 

2)      Osobní bankrot? Jak se řeší dluhy oddlužením. (Adéla Marešová)

Termín konání: úterý 19. března 2019 9:00–10,30, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: Problematika týkající se oddlužení, resp. insolvence bývá často chápána a vysvětlována chybně či nepřesně, a to zejména z důvodu komplikované právní úpravy. V tomto semináři se účastníci seznámí jak s právní úpravou a základními pojmy insolvenčního řízení, tak i s jedním z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších podob insolvenčního řízení – oddlužením. Účastníkům semináře bude na příkladech představeno, jak proces oddlužení probíhá, jak ho lze dosáhnout, jaké jsou jeho výhody a nevýhody, jaké jsou povinnosti dlužníka v rámci oddlužení apod. Seminář bude zaměřen především na praktické otázky oddlužení. Protože se jedná o velmi rozšířený způsob řešení předluženosti, může být probíraná látka užitečná pro studenty v jejich budoucím životě, ať už se s insolvencí v nějaké podobě setkají oni nebo jejich blízcí. Součástí semináře budou příklady z praxe a aktivity (z nichž některé si účastníci sami vyzkoušejí), které lze použít v hodinách, jakož i odkazy na spolehlivé a přehledné zdroje informací.

O lektorovi: Adéla Marešová je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty UK. Ve své praxi se věnuje zejména trestnímu právu a v současnosti působí jako stážistka na Ústavním soudu ČR. V rámci projektu Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost je lektorkou kurzu Veřejné právo, kde se zabývá problematikou trestního a přestupkového práva, a kurzu Lidská práva, ve kterém učí blok týkající se svobody projevu a politického smýšlení.

 

3)        Právo ve škole – pracovní právo. Co si ke mne může škola dovolit a co já k ní? (Mgr. Jan Kaczor)

Termín konání: středa 20. března 2019 16:00–18:00, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: Ve třetím z trojice seminářů věnovaných „právu ve škole“ se budeme zabývat pracovněprávními aspekty výkonu činnosti pedagogického pracovníka. Učíme zpravidla coby zaměstnanci právnických osob vykonávajících činnost školy. Co z toho pro nás vyplývá? Nejprve si vymezíme základní instituty dle zákoníku práce a zákona o pedagogických pracovnících a dále se dle zájmu účastníků blíže podíváme na některá z následujících témat: 1) Nutná kvalifikace pedagogických pracovníků a možné výjimky z ní. 2) Náplň práce pedagogického pracovníka – přímá pedagogická činnost, práce související s přímou pedagogickou činností, jejich maximální možný rozsah a rozvržení pracovní doby. 3) Pracovní poměry na dobu určitou. 4) Práce na „dohodu“, práce na „živnosťák“. 5) Omezení pravomoci ředitele školy či jeho zástupce jako nadřízeného zaměstnance udílet pedagogickým pracovníkům jako podřízeným zaměstnancům závazné pokyny k výkonu práce (sféra autonomie pedagogického pracovníka). 6) Rozdíly v právním postavení pedagogů veřejných, církevních a soukromých škol. 7) Plat pedagogického pracovníka veřejné školy (odměny, příplatky a jejich nárokovost). 8) Pedagogický pracovník ve „zvláštní“ pozici (výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor IT, zástupce ředitele) a z toho vyplývající práva a povinnosti. Seminář lze absolvovat i bez návštěvy ostatních seminářů věnovaných „právu a škole“.

 O lektorovi: Mgr. Jan Kaczor pracuje jako právník ve společnosti www.scio.cz, s. r. o., kde se zabývá zejména školským právem. Dále působí jako externí vyučující práva na pražském Gymnáziu Jana Keplera.

 

4)        Právo ve škole – veřejnoprávní část. Škola a školský zákon. (Mgr. Jan Kaczor)

Termín konání: úterý 26. března 2019 16:00–18:00, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: V prvním z trojice seminářů věnovaných „právu ve škole“ se seznámíme se základními instituty školského práva a probereme některé aktuální otázky, s nimiž se školy a učitelé potýkají. Základem bude právní úprava ve školském zákoně a předpisech k jeho provedení. Dle zájmu účastníků se dotkneme následujících témat: 1) Obsah, rozvržení a metody výuky – kdo, co a v jakých mezích určuje? Co určuje stát v RVP, co škola v ŠVP a co učitel? 2) Rozdíly v právním postavení veřejných a soukromých škol. 3) Povinnosti a možnosti při hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 4) Školní řád a jeho místo ve škole – co jím lze a nelze upravovat? Lze např. nařídit domácí úkoly? Lze zakázat mobilní telefony? 5) Subjekty vně školu a jejich vliv na činnost školy: zřizovatel, ministerstvo, Česká školní inspekce. 6) Práva a povinnosti žáků a rodičů ve škole. 7) Ukončování středního vzdělávání a některé právní problémy s tím spojené (maturitní zkouška, závěrečná zkouška). Seminář lze absolvovat i bez návštěvy ostatních seminářů věnovaných „právu a škole“.

O lektorovi: Mgr. Jan Kaczor pracuje jako právník ve společnosti www.scio.cz, s. r. o., kde se zabývá zejména školským právem. Dále působí jako externí vyučující práva na pražském Gymnáziu Jana Keplera.

 

5)        Autorské právo (Robert Kerndl)

Termín konání: úterý 2. dubna 2019 9:00–10:30, Právnická fakulta UK,

Anotace semináře: Stahování z internetu, sdílení hudby či filmů, tvořivá činnost – to vše my a zejména pak naši studenti dělají často vlastně denně. Co z toho je dovoleno a kde už překračujeme hranice práva? V rámci tohoto interaktivního semináře se účastníci seznámí se základy autorského práva (předmětem jejich úpravy a konkrétním obsahem autorských práv) i případy, na něž se autorské právo nevztahuje. Seminář je veden formou interaktivní přednášky, jejímž cílem je zejména ilustrovat praktickou stránku institutů autorského práva. Dozvíte se odpovědi například na tyto otázky: Co je a není autorským dílem? Co můžu použít, když sám tvořím vlastní hodinu, referát či píseň? Jak správně uspořádat veřejné promítání filmu či diskotéku? V závěru semináře si představíme případové studie, které můžete použít pro svoji výuku, i další aktivity vhodné do výuky.

O lektorovi: Student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, lektor práva a angličtiny, analytik výroků pro fact-checkový server Demagog, rešeršista politického pořadu Šťastné pondělí Jindřicha Šídla, milovník šachu, literatury a kvalitní hudby.

 

6)        Ochrana spotřebitele v praxi, aneb jak se nespálit (Mgr. Martina Novotná)

Termín konání: čtvrtek 11. dubna 2019 16:00–18:00, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: Mají-li středoškolští studenti říct, kdy se setkali s právem, zaručeně je napadne, že už někdy něco kupovali či reklamovali. Pravdou je, že se spotřebitelským právem přichází do styku denně. Je proto důležité, aby znali svá práva i povinnosti a věděli, jak se vyhnout nejrůznějším nástrahám – třeba při nakupování na internetu. Výhodou navíc je, že základy spotřebitelského práva nejsou složité a lze je bez problémů zařadit do středoškolské výuky. Cílem semináře je seznámit účastníky s nejčastějšími situacemi, se kterými se člověk coby spotřebitel setkává. Budeme se věnovat zejména těmto otázkám:

-              Kdo je spotřebitel a proč ho zákon chrání?

-              Jak nakupovat na internetu bezpečně?

-              Jak správně reklamovat? Jak se nenechat odbýt?

-              Jaké jsou současné praktiky tzv. šmejdů?

-              Kam je možné se obrátit při řešení sporů nebo žádosti o (bezplatnou) právní radu?

Interaktivní přednáška bude doplněna o tipy na aktivity, které je možné při výuce spotřebitelského práva využít v hodinách.

O lektorovi: Mgr. Martina Novotná se zabývala spotřebitelským právem již během studia, kdy pracovala jako právní poradce ve spotřebitelské právní poradně dTest o. p. s. Následně se již na plný úvazek věnovala mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. V současnosti působí jako asistentka soudce.

 

7)        Právo ve škole – bezpečnost a odpovědnost. Za co já a má škola můžeme, a za co už ne? (Mgr. Jan Kaczor)

Termín konání: středa 17. dubna 2019 16:00–18:00, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: V druhém z trojice seminářů věnovaných „právu ve škole“ se budeme věnovat ožehavým tématům bezpečnosti a odpovědnosti – učitelů i škol. Podíváme se na to, jaké mají školy a pedagogové povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně dohledů. Navážeme právní odpovědností školy a pedagogických pracovníků za škodu způsobenou při činnosti školy žákům či jiným osobám. Rozebereme jednotlivé druhy odpovědnosti – odpovědnost občansko-právní (např. za ztracené věci v šatně), odpovědnost přestupkovou (např. za ponechání dítěte bez dozoru) a odpovědnost trestní (např. za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti). Budeme se zabývat otázkou, kdy je odpovědná škola, kdy její ředitel, kdy pedagogický pracovník a kdy není odpovědný nikdo. Podíváme se i na nejdůležitější judikáty, v nichž se soudy k uvedeným tématům vyjádřily. Seminář lze absolvovat i bez návštěvy ostatních seminářů věnovaných „právu a škole“.

O lektorovi: Mgr. Jan Kaczor pracuje jako právník ve společnosti www.scio.cz, s. r. o., kde se zabývá zejména školským právem. Dále působí jako externí vyučující práva na pražském Gymnáziu Jana Keplera.

 

8)        Chci lépe rozumět Evropské unii. Čím se zabývá a proč? (Věnek Bonuš)

Termín konání: pondělí 29. dubna 2019 16:00–17:30, Právnická fakulta UK

V tomto semináři si vyzkoušíme a následně rozebereme a okomentujeme ukázkovou hodinu věnovanou Evropské unii na téma „Pravomoci EU“. Zaměříme se na agendu, kterou se Evropská unie zabývá, nástroje, které má k dispozici, a debatu, jestli jsou správně rozděleny pravomoci mezi EU a členské státy. Po absolvování semináře bude každý účastník schopen sám odučit podobnou hodinu, a to díky vlastní zkušenosti z pozice studenta, rozšiřujícího výkladu na konci semináře a poskytnutým materiálům, jako jsou plán hodiny a pracovní list.

Seminář bude rozdělení na dvě části.

První část semináře proběhne formou ukázkové hodiny přímo ve třídě. Navážeme na dosavadní vědomosti o EU a pokusíme se nesnadnému fungování EU porozumět tak, že od konkrétních poznatků, které ještě více méně známe či není těžké si je osvojit, přejdeme k teoretičtějším konceptům, jako je princip subsidiarity a federalismus. Smyslem hodiny je, abychom prostřednictvím diskuze společně s lektorem semináře došli k lepšímu pochopení, proč dělá EU to, co dělá, a proč například některé věci nařizuje či zakazuje. Účastníci budou ve skupinách s pomocí pracovního listu odhadovat, zda konkrétní agendy spadají do pravomoci EU, členských států, nebo jsou sdílené (například zákaz používání brček, kvóty pro ženy ve velkých firmách, provozování armády a podobně). Budeme debatovat, jestli by rozhodování o těchto otázkách nemělo být přeneseno na jinou úroveň (z EU na členské státy nebo naopak), kde by (možná?) dávalo větší smysl. Následně společně pracovní list projdeme a na základě diskuze o tom, čím se EU zabývá a jak jsou rozloženy konkrétní pravomoci, probereme teoretické koncepty, jako je princip subsidiarity, federalismus, typy pravomocí EU, a případně další.

V druhé části semináře společně rozebereme a okomentujeme ukázkovou hodinu a ve zbylém čase bude následovat krátký výklad zaměřený na vylíčení hlavních principů fungování EU s odkazy na další přístupnou literaturu.

O lektorovi: Věnek Bonuš je právní analytik platformy Rekonstrukce státu a student práv a politologie na Univerzitě Karlově. Jeho zájem o Evropskou unii ho zavedl nejdříve do celoevropské kampaně proti obchodním dohodám nové generace a následně na stáž do Evropského parlamentu, kde nabral dílčí zkušenosti s reálným fungováním evropské politiky. Minulý rok společně s Michalem Urbanem vyučoval na Gymnáziu Jana Keplera seminář s názvem Právo a společnost, v rámci kterého zaměřil několik hodin na výuku o Evropské unii.

 

9)        Jak si ušetřit mnoho starostí? Souhrn hlavních ponaučení z toho, proč se lidé dostávají k soudu a ztrácejí kontrolu nad svými životy. (Mgr. Tereza Pirklová)

Termín konání: úterý 7. května 2019 16:00–18:00, Právnická fakulta UK

Anotace semináře: Pracuji na Obvodním soudě pro Prahu 9. V tomto interaktivním semináři budu vycházet ze svých zkušeností každodenní práce na soudě a představím vám několik nejtypičtějších okruhů situací, kvůli kterým se lidé dostávají k soudu. Během tohoto diskuzního semináře, který je tematicky založen na situacích, se kterými se lidé často dostávají k civilnímu soudu,  společně najdeme odpovědi na následující otázky:

 1) Jak předejít sporu o péči a výživu dítěte? Připomeneme, jaká mají rodiče práva a povinnosti k dítěti a jak se tato práva a povinnosti změní při rozchodu s druhým rodičem dítěte. Vysvětlíme si, jak probíhá soudní opatrovnické řízení a jaká práva v něm má nezletilé dítě. Poukážeme na typické nevhodné jednání rodičů v soudním „boji“ o dítě, které může vyústit až v trestněprávní sankci pro daného rodiče.

 2) Jak se nedostat do dluhové pasti? Vysvětlíme si, kdy je vhodné a kdy naopak není vhodné si vzít úvěr a jakým náležitostem úvěrové smlouvy věnovat dostatečnou pozornost. Taktéž si vysvětlíme, jak je vhodné postupovat, když nejsme schopni úvěr splácet, poukážeme na typické nekalé praktiky společností při vymáhání dluhů a stručně si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi exekučním a insolvenčním řízením a jak tato řízení probíhají.

 3) Proč není důvod se bát civilního soudu? Probereme, jak probíhá civilní řízení, jaká práva má žalobce a jaká práva má žalovaný. Vysvětlíme si, proč je účast žalovaného nezbytná pro hájení jeho práv, co je institut promlčení, lichvy, neúměrného zkrácení a nepřiměřeného ujednání a jak lze tyto instituty uplatnit v civilním řízení.

 4) Jak se vyhnout vězení? Nakonec probereme typickou trestnou činnost v České republice, jež úzce souvisí s nadužíváním návykových látek. Řekneme si, jaká práva mají oběti domácího násilí a jaká práva má poškozený v trestním řízení. Rovněž zmíníme faktory, které podporují násilnou trestnou činnost.

O lektorovi: Mgr. Tereza Pirklová vystudovala Právnickou fakulty Univerzity Karlovy. Při studiích mimo jiné absolvovala stáž na Ministerstvu vnitra a v Poslanecké sněmovně. V současné době pracuje čtvrtým rokem na Obvodním soudě pro Prahu 9, kde prošla civilním, opatrovnickým i trestním úsekem.  Zkušenosti z práce na tomto soudu bude zpracovávat v nabídnutém semináři.


Projekt „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“ je spolufinancován Evropskou unií (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284).

logolink-op-ppr-ok-nahled