Semináře pro školy

Metody práce

Výuka bude probíhat interaktivní formou a bude žáky seznamovat s praktickou rovinou probíraných témat. Podporováno bude co největší zapojení žáků, a to především v hodinách, ale i skrze domácí přípravu. Snahou bude podněcovat jejich kritické uvažování nad konkrétními problémy z hlediska probírané látky.
Žáci se seznámí se základními tematickými právními dokumenty (Ústava, Listina základních práv a svobod, občanský zákoník, trestní zákoník…), a bude po nich požadováno porozumět jejich ustanovením a dokázat je aplikovat na reálné situace. Součástí bude návštěva jednoho z pražských soudů a účast na simulovaném soudu konaném v soudní síni na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Sylabus

1. Do parku vozidla nepatří – úvodní seznámení s právem

Lekce umožní žákům pochopit roli právních předpisů v naší společnosti na základě toho, že budou na konkrétním příkladu obecního parku nejprve právní předpis interpretovat a poté ho budou zkoušet sami napsat. Uvědomí si, že právo je přirozenou součástí jejich životů, vcítí se do role zákonodárců a zjistí, jak je těžké zformulovat dobrý právní předpis. V rámci lekce si vyzkouší práci s autentickým právním textem.
Současně budou nuceni uvažovat o tom, co to znamená dobře právní předpis interpretovat a na konkrétním příkladu obecního parku budou hledat přijatelný kompromis mezi zájmem veřejným a zájmy soukromými. Na konci lekce sami porovnají, nakolik se jejich vidění práva změnilo.
Žáci budou schopni rozlišit světy práva soukromého a veřejného a porozumí tomu, jaké má dělení práva praktické dopady na náš život.

2. Smlouvy, které můžeme uzavřít jako nezletilí

Lekce umožní žákům porozumět tomu, co je to smlouva a jak ji lze uzavřít; jaká pravidla platí při uzavírání smluv a na co mohou narazit ve smlouvách a obchodních podmínkách. Budou také vědět, jak jejich právní jednání ovlivňuje svéprávnost. Pracováno bude se smlouvami, s nimiž se mohou žáci běžně setkat nebo o kterých slyší v médiích (např. smlouvy kupní, nájemní, o účtu).
Žáci si sepíší a uzavřou fiktivní smlouvu. Po lekci budou vědět, jak postupovat a na koho se obrátit, pokud je jejich právo ze smlouvy porušeno.

3. Spotřebitelská práva

Tato lekce přímo navazuje na předchozí téma smluv, které konkretizuje v oblasti spotřebitelských vztahů. Žáci se na praktických příkladech seznámí s tím, jak řešit spotřebitelské problémy a jaká práva jako spotřebitelé mají. Budou posuzovat konkrétní smlouvu, u které budou mít za úkol rozhodnout, zda by její jednotlivá ustanovení akceptovali nebo by se před podpisem dožadovali jejich změny.

Žáci budou schopni vyřídit reklamaci vadného výrobku a odstoupit od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem. Porozumí také tomu, jak jim v případě sporu mohou pomoci advokát, notář, mediátor, rozhodce a exekutor.

4. Práce a podnikání nezletilých

Lekce představí rozdíly v závislé práci a samostatné činností. Žáci si vyzkouší projít pracovním pohovorem a sestavit pracovní smlouvu. Budou vědět, kdy vzniká pracovní poměr a jaká práva v něm zaměstnanec získává. Porovnají také výhody a nevýhody vlastního živnostenského podnikání.
Lekce bude zaměřena na postavení nezletilých a jejich možnosti na pracovním trhu, nastíní ale i režim, do kterého žáci vstoupí v osmnácti letech tak, aby byli schopni zvládnout komunikaci s živnostenským a finančním úřadem, úřadem práce, zdravotní pojišťovnou a správou sociálního zabezpečení.

5. Úvod do lidských práv

Hlavní myšlenkou lekce je přivést žáky k zamyšlení nad tím, co jim lidská práva přinášejí a v čem spočívá jejich hodnota. Utřídit si vlastní myšlenky žákům pomůže úvodní brainstorming, ke kterému se v hodině několikrát vrací a jehož závěry se upraví na základě informací v hodině získaných. Těžiště hodiny spočívá v aktivitě Let balonem a její reflexi, tedy prožitkové aktivitě, při které studenti v interakci se spolužáky poznávají důležitost konkrétních lidských práv v běžném životě a důsledky, které přináší jejich omezení.
Ve výkladové části hodiny se studenti seznámí s charakteristikou a klasifikací lidských práv a jejich legislativním ukotvením. Hodina bude zakončena prací s Listinou základních práv a svobod, která studentům umožní nahlédnout do autentického dokumentu a zároveň částečně zrekapitulovat hodinu. V rámci lekce budou akcentována témata diskriminace, rasismus a xenofobie.

6. Právo a internet – sociální sítě a ochrana osobních údajů

Lekce představí žákům, že online prostředí nám dává mnoho možností, ale skrývá také nebezpečí. V rámci aktivit se bude pracovat s fake news, hoaxy, kyberšikanou, zneužitím osobních údajů a informací, krádeží identity a dalším. Porovnají se rizika na jednotlivých sociálních sítích, zejm. Facebook, Twitter, Instagram a Snapchat. Žáci budou po lekci znát právní omezení svého pohybu na internetu.
Budou také umět chránit své osobní údaje a vědět, kdo si je může natáčet, fotit a nahrávat. V rámci diskuze se pokusí nalézt odpověď na otázku, zda je možné zveřejnit na Facebooku fotku vandala, který poničil jejich věc.

7. Volební systém

Cílem lekce je umožnit žákům získat představu o tom, jak funguje český volební systém. Udělají si názor na to, zda má smysl sledovat volební programy jednotlivých stran; co to je pravice a levice a zda má vůbec toto rozlišování ještě smysl.
V rámci aktivit se dozví, jak se liší volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, kde najít informace o kandidátech a jak se vyznat ve volebních lístcích. Aktivity budou směřovat také k tomu, aby si žáci udělali názor na to, zda a proč má smysl jít k volbám, co se stane s jejich hlasem po odvolení a jak mohou ovlivnit volební výsledek.
V druhé části lekce budou pracovat ústavními pravomocemi prezidenta republiky a v rámci společné diskuze získají představu o tom, co jsme získali či ztratili zavedením přímé volby hlavy státu. Seznámí se také s povahou předvolební kampaně prezidentské volby.

8. Sportovní právo

Sport pro řadu mladých lidí vyplňuje velkou část volného času. Ne všichni si však uvědomují, že sportování se neřídí pouze pravidly dané sportovní disciplíny (třeba fotbalu), ale váží se k němu i další povinnosti, které vyplývají ze zákonů a jiných předpisů.
Účelem tohoto semináře je seznámit žáky s tím, jak se právo a sport prolínají. Ať se budou sportu věnovat v budoucnu pouze rekreačně, nebo třeba jako profesionální sportovci, dozví se žáci více o otázkách dopingu ve sportu a jeho trestání, odpovědnosti za úrazy způsobené během sportu (např. během lyžování) či základy fungování sportovních svazů a sportovní reprezentace v ČR (např. z pohledu Českého olympijského výboru).

9. Přestupky a trestné činy

V rámci lekce žáci pochopí systém správního trestání a trestního práva. Dokáží rozlišit, za jaké jednání hrozí pokuta a za jaké vězení. Budou pracovat a interpretovat základní zásady fungování veřejného práva.
Získají povědomí o tom, na koho se obrátit, když budou někým ohroženi, a seznámí se s tím, co dělá městská a co státní policie. Nebudou se bát přebírat soudní obsílky a budou schopni reagovat na jednoduché výzvy od soudu a úřadů.

10. Návštěva hlavního líčení

Návštěva hlavního líčení je součástí závěrečného projektu, který směřuje k pochopení a zažití fungování soudního řízení. Pro žáky bude vybráno takové hlavní líčení, na kterém uvidí veškeré fáze hlavního líčení v jednodušší trestní kauze, ideálně i s vynesením rozsudku. Snahou bude předjednat s předsedajícím soudcem možnost diskuze žáků se soudcem, příp. i státním zástupcem, ihned po skončení hlavního líčení.

11. Příprava simulovaného soudu

Na základě zkušeností z návštěvy hlavního líčení si žáci vyzkouší právně posoudit konkrétní trestní jednání a právně ho kvalifikovat. Po této úvodní aktivitě se rozdělí do rolí stran trestního řízení a budou pracovat skupinově na konkrétním případu. Cílem jejich přípravy bude zvládnutí sehrání konkrétní procesní role v soudní síni.

12. Realizace simulovaného soudu

Závěrečný simulovaný soud se odehraje v soudní síni na Právnické fakultě UK. Žáci zde zužitkují veškeré nabyté znalosti a dovednosti a zažijí si právo skutečně na vlastní kůži. Po sehrání simulovaného soudu bude následovat reflexe celé aktivity a závěrečná diskuze.