Historie Street Law

V době, kdy Československo normalizoval Gustáv Husák, přišel profesor Jason Newman a student práv Edward O’Brien se zajímavou myšlenkou: propojit výuku práva na právnické fakultě s výukou na středních školách s tím, že by navázaná spolupráce nemusela být jen jakousi „charitou“ ve vztahu k středním školám, ale spoluprací oboustranně přínosnou.

Psal se rok 1972, zmiňovaná právnická fakulta byla washingtonská Georgetown University Law Center a na spolupráci se dohodla s dvojicí středních škol z District of Columbia. Projekt Street Law tím vstoupil do prvního roku své existence. Za více než čtyřicetiletou dobu svého fungování se projekt Street Law pochopitelně značně rozrostl, a to jak na samotné Georgetown University, tak za jejími hranicemi. Již na počátku našeho tisíciletí programy tohoto typu běžely v 75 zemích a vše nasvědčuje tomu, že toto číslo bude do budoucna růst. Do České republiky proniklo Street Law roku 1998 díky obecně prospěšné společnosti Partners Czech, která proškolila řadu učitelů a studentů a roku 2001 vydala u nás přelomovou učebnici Právo pro každý den, ve které jsou učitelům a studentům přístupné nejen právní informace, ale také interaktivní metodika a pracovní listy. Učebnice do značné míry vychází z amerických materiálů, které převádí do českého prostředí. Během svého více než desetiletého působení v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob od roku 1998 proškolila společnost Partners Czech s pomocí spolupracujících odborníků zhruba 1 750 učitelů, 430 policistů z oblasti prevence kriminality, 360 studentů práv z Prahy, Brna a Plzně, 206 studentů pedagogiky z Prahy, Brna a Liberce a 330 lektorů z tzv. pomáhajících profesí.

Společnost Partners Czech se s pomocí fakultních spolků pokoušela prosadit Street Law též na právnické fakulty. Celkem logicky proto školila studenty práv ve Street Law metodice a pomáhala jim domlouvat praxe ve školách. Kurz ovšem nebyl zařazen do oficiálního soupisu předmětů nabízených fakultami a dříve nebo později proto také zaniknul – částečně zřejmě proto, že se ve spolupracujících fakultních spolcích obměnila členská základna a noví členové již Street Law tolik nepodporovali, částečně proto, že Partners Czech po úvodním projektu již neměli na další školení a podporu výuky dostatečné finanční prostředky.

V posledních několika letech zažilo Street Law pozoruhodnou renesanci. V současnosti funguje od roku 2009 na pražské právnické fakultě a od roku 2011 na právnické fakultě v Olomouci, v obou případech navíc jako standardní fakultní kurz ohodnocený kredity a vedený zaměstnancem fakulty. V Brně působilo Street Law původně jen v rámci studentského spolku ELSA, dnes už je také součástí kurikula fakulty.

Zavádění Street Law na pražské právnické fakultě pomohlo, že nad ním převzal záštitu tehdejší děkan fakulty, prof. Aleš Gerloch. Velkou podporu pak našlo Street Law u dalšího děkana, prof. Jana Kuklíka, který se s ním setkal v rámci svých cest po Spojených státech amerických. Na pražských právech začalo Street Law původně v roce 2009 fungovat jako volitelný předmět Právní praxe na středních školách I., během dvou let byl program Street Law nicméně rozdělen na dva samostatné semestrální volitelné předměty s názvem Právní praxe na středních školách I. (teoretická část za 2 kredity) a Odborná praxe – praxe na středních školách I. (praktická část za 4 kredity). 

O aktuální podobě programu Street Law na PF UK se dočtete v záložce Street Law na PF UK.