Street Law na PF UK

Program Street Law je v současnosti na PF UK zakotven ve 4 vzájemně provázaných a v různé míře na sebe navazujících předmětech. Tato stránka má ambici představit jednotlivé předměty a objasnit jejich vzájemné vztahy. 

Se Street Law začínám

Odborná praxe: Praxe na středních školách I (Street Law)  – základní kurz, kterým by měl každý projít. Studenti se v něm seznámí se základy didaktiky práva a absolvují praxi na středních školách (praxe trvá zhruba jeden měsíc a probíhá buď na školách, jejichž spolupráci zajistil vyučující kurzu, nebo na školách, které si – po dohodě s vyučujícím kurzu – domluví studenti sami).

Odborná praxe – kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law) – studenti v tomto předmětu přispívají ke zvyšování spotřebitelské gramotnosti středoškolských studentů tím, že organizují interaktivní přednášky či semináře na vybraná témata spotřebitelské gramotnosti. Každý student odučí minimálně osm hodin.

Základní kurz Street Law už mám za sebou

Odborná praxe: Praxe na středních školách II (Street Law) – předmět je určen pro ty absolventy předmětu Odborná praxe: Praxe na středních školách I (Street Law), kteří mají i nadále zájem rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti. Oproti předchozímu předmětu budou pracovat daleko samostatněji, bude jejich úkolem vystavět a posléze i odučit celé tematické celky a prostudovat a reflektovat příslušnou literaturu. Praxe bude typicky trvat celý semestr a studenti budou vyučovat sami nebo ve dvojici. Školu, na které budou chtít působit, si ve většině případů musí po dohodě s vyučujícím domluvit sami.

Odborná praxe – praxe na středních školách III (Street Law) – studenti budou chystat kombinaci těchto aktivit (dle domluvy se školami/věznicí a vlastních preferencí): „na klíč“ připravený a zorganizovaný simulovaný soud (mock trial), odučení ukázkové interaktivní hodiny práva, organizace návštěvy skutečného soudního jednání, interaktivní právní seminář ve věznici, zpracování zadaného tématu (zejm. aktuální právní případy) do podoby ukázkového plánu hodiny, interaktivní seznámení uchazečů o studium na PF UK s podobou studia na fakultě.