Kurz právo II – právo veřejné

Cílem kurzu je představení oblasti práva veřejného. Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastníkům jsou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva ústavního, trestního a správního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího semináře.

Obsah:

  1. veřejné právo a jeho postavení v právním řádu
  2. trestní právo

a. trestný čin, pachatel trestného činu, trestní odpovědnost
b. významné trestné činy
c. trestání pachatelů
d. trestní řízení

3. správní právo

a. systém správního práva
b. přestupkové právo
c. delikty

4. tipy, kde hledat další inspiraci

Lektorem tohoto kurzu je Mgr. Tomáš Friedel. (víc o lektorech zde.)