Street Law v 700 slovech

Street Law v 700 slovech

Cílem programu Street Law je napomáhat zvyšování právní gramotnosti neprávníků. Jeho základem je spolupráce mezi právnickou fakultou a školami, veřejnými institucemi či neziskovým sektorem. Studenti vyšších ročníků fakulty chystají pod pedagogickým dozorem vyučujících fakulty interaktivní lekce pro žáky a studenty škol. Může se ovšem jednat také o jakoukoli skupinu obyvatel, typicky např. o seniory, příslušníky menšin, spotřebitele, vězně či mladistvé v mládežnických centrech. České Street Law programy začaly na základních, a zejména pak středních školách. Postupně ale rozšiřují svůj záběr i na výše zmíněné skupiny, což více odpovídá činnosti Street Law ve světě.

Program se neomezuje jen na předávání právních znalostí, značný důraz je kladen také na dovednosti a postoje (hodnoty, které právo chrání) a zejména na použití práva v praxi. Hodiny Street Law jsou proto interaktivní, s cílem vtáhnout žáky a studenty do světa práva a ukázat jim, jak se jich dotýká. Tomu odpovídají i metody výuky – používají se např. diskuse o konkrétních soudních rozhodnutích, hraní a rozbor scének s právní tematikou či sehrání simulovaného soudu. Program má zkrátka nejen vzdělávat, ale také všechny zúčastněné bavit. Vedle přiblížení právního světa program rozvíjí i obecné dovednosti jako schopnost prezentovat své názory, vystupovat před publikem, kultivovaně diskutovat, kriticky přemýšlet a spolupracovat v týmu.

Proč vlastně zvyšovat svoji právní gramotnost? Vyšší právní gramotnost nás činí méně manipulovatelnými, sebevědomějšími občany, kteří znají svá práva, dokáží pochopit základní právní text (smlouvu, zákon, soudní rozsudek), lépe rozumí fungování právního systému a jsou schopni tyto znalosti uplatnit ve svém občanském i soukromém životě. Současně zvyšuje i náš respekt k právu, právnímu systému a hodnotám, které právo chrání.

Další důležitou dimenzí celého Street Law programu představuje propojení studentů práv s mladšími studenty a žáky. Tím, že s nimi budoucí právníci odkrývají jednotlivé aspekty právního světa a pomáhají ho tím demystifikovat, činí ho pro ně nejen srozumitelnějším, ale ukazují jim i prostor pro vlastní aktivitu. Vedle důležitých právních znalostí tak předávají mladším studentům i svoje nadšení a přesvědčení o nutnosti podílet se na veřejných věcech, v čemž jim dodává na přesvědčivosti právě nevelký věkový rozdíl.

Je zjevné, že zapojením do Street Law získávají mnoho i samotní studenti práv – ostatně, jedná se o způsob výuky práva nejen pro neprávníky, ale i budoucí právníky. Díky Street Law mohou již během studia konfrontovat svoje teoretické právní znalosti s každodenní realitou a učit se hledat způsoby, jak o svém oboru komunikovat s lidmi, kteří ho nestudují a považují ho za obor vesměs složitý, těžko pochopitelný a někdy i lehce zbytečný. Zároveň budoucí právníky kontakt se žáky a studenty přivádí k přemýšlení nad fungováním konkrétních právních institutů v běžném životě a hodnotami, ze kterých právo vyrůstá. Zapojení do Street Law rozvíjí také jejich schopnost srozumitelně prezentovat své znalosti a názory, vystupovat před publikem, kultivovaně diskutovat, kriticky přemýšlet, spolupracovat v týmu a učit se sdělovat i přijímat zpětnou vazbu na své vystoupení a pracovat s vlastním sebehodnocením.

Co se témat týče, pomocí Street Law je možné pracovat prakticky s jakýmkoli tématem. Běžně čeští studenti práv vyučují na školách lidská práva, základy demokratického právního státu, Ústavu ČR, volební systémy a základy trestního, občanského, pracovního či rodinného práva. Nově pak také práva spotřebitelů.

Český program Street Law je napojen na podobné programy v zahraničí. Jak již název Street Law napovídá, počátky Street Law programů můžeme najít v angloamerické právní kultuře. Program vznikl v roce 1972 na Georgetown University v americkém Washingtonu, odkud se rozšířil po celém světě. V České republice působí od roku 1998, na univerzitách pak stabilněji po roce 2009, jak blíže popisuje záložka Historie Street Law. Celosvětově se příznivci i vyučující Street Law sdružují např. v mezinárodní organizaci GAJE (Global Alliance for Justice Education), na evropské úrovni potom v rámci ENCLE (European Network for Clinical Legal Education). Velký úspěch pro Street Law představuje proniknutí do řady škol, a to prostřednictví seminářů vyučovaných studenty práv i pomocí inovativních učebnic – za všechny jmenujme ikonickou Street Law: A Course in Practical Law z USA, která se dočkala již osmého vydání.