Pedagogické minimum na PF UK

Právnická fakulta UK ve spolupráci s Filosofickou fakultou UK nabízí od roku 2014 svým studentům získání tzv. pedagogického minima, tj. pedagogické kvalifikace, která dokládá jejich pedagogické znalosti a dovednosti. Předpokladem získání pedagogického minima je absolvování:

 1. povinných předmětů z pedagogiky
  Úvod do pedagogiky
  Pedagogika pro učitele I.
  Pedagogika pro učitele II.
 2. povinných předmětů z psychologie
  Úvod do psychologie pro učitele
  Psychologie pro učitele I.
  Psychologie pro učitele II.
 3. předmětů z oblasti pedagogiky a psychologie ve školních aplikacích
  Práce učitele se školní třídou
  Kasuistický seminář a reflexe pedagogické praxe
 4. didaktiky právních věd
  předmět Právní praxe na středních školách II. (Street Law) zakončený zkouškou
 5. pedagogické odborné praxe
  předmět  Odborná praxe – praxe na středních školách I. (Street Law)

Předměty uvedené v bodech 1 až 3 zajišťuje FF UK, předměty uvedené v bodech 4 až 5 zajišťuje PF UK (jedná se o jednotlivé předměty nabízené v rámci programu Street Law).

Podstatné je, že studenti mohou absolvovat jednotlivé předměty již v průběhu svého magisterského studia a nikoli až po jeho dostudování v rámci kurzu celoživotního vzdělávání (CŽV). Po ukončení magisterského studia pak mohou absolventi (bezprostředně po složení SZZK nebo s časovým odstupem) podat přihlášku do kurzu CŽV „Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy“ a společně s touto přihláškou do kurzu předloží žádost o uznání předmětů, které absolvovali v magisterském studijním programu.

Navíc studentům bude od celkové ceny tohoto kvalifikačního kurzu odečtena určitá částka podle toho, které předměty již splnili v rámci svého magisterského studia.

U předmětu Právní praxe na středních školách II. se musí jednat o jeho formu, která je zakončená zkouškou, tj. předmět je vykonán nejdříve v akademickém roce 2016/2017. Bez splnění předmětu v této formě je třeba zkoušku z právní didaktiky vykonat až v rámci CŽV, případně složit u vyučujícího absolvovaného předmětu  Právní praxe na středních školách I. dodatečnou zkoušku.

Podrobnější informace a náležitosti zápisu do kurzu naleznou zájemci na stránkách katedry pedagogiky FF UK.