Odborná praxe – kurzy spotřebitelské gramotnosti

Předmět vznikl ve spolupráci s organizací dTest, o. p. s., která působí v oblasti ochrany spotřebitele již 22 let a na své poradenské lince odbaví každý den kolem 120 dotazů a stížností z oblasti ochrany spotřebitele. Častým poznatkem poradců na spotřebitelské lince je skutečnost, že tazatelé mnohdy nemají ani základní přehled o svých právech a povinnostech vyplývajících ze smluv či vadných plnění.

Proto se nyní na PF UK učí tento předmět, který si klade za cíl přispět ke změně tohoto stavu tím, že ve spolupráci se středními školami studenti zorganizují interaktivní přednášky na vybraná témata spotřebitelské gramotnosti (např. základní náležitosti smlouvy a důsledky plynoucí z jejího uzavření, reklamace, specifika distančního uzavírání smluv, zejména prostřednictvím internetu, úvěrové smlouvy a jiné finanční produkty).

Studenti jsou vyučujícími předmětu nejprve podrobně seznámeni s problematikou spotřebitelského práva a vyzkouší si přípravu části své přednášky tak, aby byla interaktivní a vtahovala publikum (časová dotace cca 8 hodin). Část přednášky představí ostatním studentům, kteří na ni poskytnou zpětnou vazbu (tzv. minihodiny). Smyslem tohoto bloku výuky je simulace výukového prostředí na střední škole a možnost zapracovat zlepšení přednášky ještě před její samotnou prezentací na střední škole. Po této přípravě vyrazí studenti předmětu vyučovat na střední školy. Každý student odučí minimálně osm hodin.

Dále si studenti povedou „reflexní deník,“ do kterého po každé odvedené přednášce zaznamenají její průběh, své dojmy a zhodnocení, což vyučujícímu, ale i studentům předmětu pomůže při výsledném hodnocení praxe. Po realizaci všech přednášek se studenti sejdou k závěrečnému společnému vyhodnocení, které povede vyučující kurzu.

Aktuální informace včetně doporučené literatury najdete v informačním systému fakulty.