Kurz právo I – právo soukromé

Kurz si klade za cíl představit největší změny, které s sebou nové právo přineslo, srozumitelnou a praktickou formou. Kurz je rozdělen do tří částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut časové dotace. Účastníkům kurzu budou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva občanského, se zaměřením na právní úpravu obsaženou v tzv. novém občanském zákoníku, zákonu č. 89/2012 Sb., a navazující úpravy práva obchodních korporací, tedy zejména oblast zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a práva pracovního. Vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části je kladen důraz nejen na obsahovou stránku tématu, jakož i na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího programu.

Obsah:

  1. nový občanský zákoník obecně – východiska nové úpravy, vznik a dopady na jiné předpisy
  2. nový občanský zákoník (rodinné a dědické právo, vlastnictví a závazky)
  3. zákon o obchodních korporacích – stručný přehled
  4. pracovní právo a jeho změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem

Lektory tohoto kurzu jsou Mgr. Tomáš Friedel a Mgr. Ing. Tereza Krupová (víc o lektorech zde.)